Asberger Syndrom og Seksualitet

Asperger syndrom (AS) eller Autismespekterforstyrrelse (ASF) som er vanlig betegnelse nå, er en utviklingsforstyrrelse som kan gjøre det utfordrende å fungere godt i sosiale sammenhenger. Asperger/Autismespekterforstyrrelse synliggjør seg i sosial interaksjon, språk og kommunikasjon og i adferdsmønster.

Det er stor variasjon i hvor stor grad ASF begrenser livsutfoldelse og livskvalitet. Selv om Autismespekterforstyrrelse er en livslang tilstand, kan hensiktsmessig og tverrfaglig oppfølging samt tilrettelegging av hverdagslivet kunne gi godt funksjonsnivå.

Kjennetegn ved en person med ASF-diagnose er blant annet: - problemer med å forstå de sosiale kodene vårt samfunn tar for gitt for å bli sosialt akseptert - problemer med å forstå nonverbal kommunikasjon - tendens til å forstå ord helt konkret og problemer med å generalisere informasjon - stereotypt, gjentagende adferdsmønster som ofte er et forsøk på å kopiere adferd i en gruppe man ønsker å tilhøre.

Ungdom med ASF har på lik linje med andre ungdommer behov for å utforske og nyte seksualitet og lære å forvalte den på en hensiktsmessig måte. Det kan være utfordrende for personer med ASF å forvalte seksualiteten på en måte som ivaretar gleden ved seksualitet og samtidig ikke overskride andres grenser og integritet. Begrensningene fører til behov for ekstra opplæring og veiledning over tid for å lære trygg forvaltning av seksualitet. Adekvat opplæring og aksept for seksuelle behov gjør det mindre sannsynlig at ungdom med ASF vil vise upassende eller overskridende seksuell adferd.

Målgruppe foredrag, kurs og veiledning i forhold til Asperger Syndrom og seksualitet: Fagpersoner og nærstående til barn og ungdom med diagnosen AS/ASF.

Innhold: Generell kunnskap om seksualitet Generell kunnskap om Asperger Syndrom/Autismespekterforstyrrelse Utfordringer for god forvaltning av seksualitet Metodikk for å forebygge upassende adferd og opplæring etter hendelser med upassende/grenseoverskridende adferd.

Foredrag/veiledning tilpasses målgruppen. Ta kontakt for mer informasjon.

love hearts